Bài tập kết hợp thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành violet

Trong tiếng Anh thì vượt khđọng dứt có bí quyết áp dụng khá tinh vi, dễ gây nên nhầm lẫn và trở ngại cho tất cả những người học. Trước khi ban đầu làm cho bài tập, họ hãy cùng ôn qua 1 chút ít kiến thức và kỹ năng cốt lõi độc nhất của thì thừa khứ trả thành nhé:

Tóm tắt biện pháp dùng thì vượt khứ đọng trả thành

1. Cách dùng

Diễn tả một hành vi ra mắt trước một hành vi khác vào quá khứ Dùng miêu tả hành vi trước một thời gian xác minh trong quá khđọng Sử dụng vào câu ĐK loại III

Ví dụ: Hôm qua Lúc cô ấy mang lại, Cửa Hàng chúng tôi đang ăn trưa dứt.

Bạn đang xem: Bài tập kết hợp thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành violet

công ty chúng tôi sẽ nạp năng lượng trưa xong”: xẩy ra trước, chia nghỉ ngơi thừa khứ đọng trả thành

Khi cô ấy đến”: xẩy ra sau, phân chia sinh sống vượt khứ đơn

Câu trả chỉnh: Yesterday, we had had lunch when she arrived.


*

She hadn’t eaten so we went khổng lồ a restaurant (Cô ấy chưa ăn uống, bởi vì vậy chúng tôi đi tới một công ty hàng)


2. Dấu hiệu nhận biết

Từ nhận biết: until then, by the time, prior to lớn that time, before, after, for, as soon as, by, …

Trong câu thường có các từ: before, after, when by, by the time, by the kết thúc of + time in the past …

Dấu hiệu: “after”

Hành cồn xẩy ra trước – Thì Quá khứ đọng xong xuôi.

Hành đụng xẩy ra sau – Thì quá khứ đọng đơn

Dấu hiệu: “before”

Sau “before” + Quá khứ đọng đối kháng, Vế sau sử dụng vượt khđọng hoàn thành.

Dấu hiệu: when

“when” + quá khứ đọng đối kháng, vế sau cần sử dụng Quá khứ kết thúc.


*

The tornabởi vì knocked down the tree that we had plant ( Cơn xoắn ốc sẽ quật đổ loại cây mà Cửa Hàng chúng tôi vẫn tdragon trước đó)


3. Công thức

+ S + had Ved/PII + O…


Trong đó: S (subject): công ty ngữ

Had: trợ đụng từ

VpII: đụng trường đoản cú phân trường đoản cú II

Ex: I had watched this film before I went lớn bed yesterday.

(Tôi vẫn xem bộ phim truyện này trước khi tôi đi ngủ ngày hôm qua)

– S + hadn’t Ved/PII + O…

Ex: My friover told me that she hadn’t learnt a lot before the kiểm tra.

(Quý khách hàng tôi nói cùng với tôi rằng cô ấy đã không học tập các trước bài kiểm tra)

? Had + S + Ved/PII + O…?

Ex: Had she seen me before?

(Cô ấy đang chạm mặt tôi trước kia đúng không?)

những bài tập thì thừa khứ hoàn thành từ bỏ cơ phiên bản tới nâng cao

I. Hoàn thành câu

When Hoa arrived at the theater, the film ____________(start). He ____________ (live) in Laos before He went khổng lồ Vietnam. After Lan ____________ (eat) the cake, Lan began to feel sichồng. If he ____________ (listen) khổng lồ me, he would have got the job. Linc didn’t arrive sầu until I ____________ (leave). After they ____________ (finish) lunch, they went out. The tree was dead because it ____________ (be) arid all summer. I ____________ (meet) hlặng somewhere before. They were late for the flight because they ____________ (forget) their passports. Linch told me she ____________ (study) a lot before the exam. The leaf was yellow because it ____________ (not/rain) all summer. The lamp went off because I ____________ (not/pay) the electricity bill. Hoa____________ (not/do) her homework, so she was in trouble. She ____________ (not/eat) so we went to lớn a restaurant. I couldn’t go inkhổng lồ the cinema because I ____________ (not/bring) my tickets. He said that He ____________ (not/visit) the US before. Hoa and Lan ____________ (not/meet) before the exam. I ____________ (not/have) lunch when she arrived. She ____________ (not/use) điện thoại thông minh before, so I showed her how khổng lồ use it. Linh ____________ (not/study) for the exam, so she was very anxious.

II. Hoàn thành câu

The tornabởi vì destroyed the tent that we (build) ____________. She (not / be) ____________ lớn Hanoi before 2018. When he went out khổng lồ play, he (vị / already) ____________ his homework. My sister ate all of the cake that our mum (make) ____________ . The nurse took off the plaster that she (put on) ____________ six weeks before. The waitress brought a drink that I (not / order) ____________ . I could not rethành viên the song we (learn) ____________ three week before. The children collected mangos that (fall) ____________ from the tree. (she / phone) ____________ Nam before she went khổng lồ see hyên ổn in Laos? He (not / ride) ____________ a elephants before that day.

III. Sắp xếp các câu sau với phân tách động trường đoản cú (ví như có)

The/they/get/had/off/before/of/the/turn/light/office/out. By/begin/time/I/my/she/,/had/leave/the/quickly/work. After/finish/my/,/we/back/father/his/home/work/come. Before/go/had/an/novel/my/to/brother/read/interesting/he/bed. When/her/in/,/he/had/join/Linh/best friend/Bangkok/the/Ever/meet. Cuong/this/before/last night/had/text/he/went/translate/out. Hung/your/before/meet/had/email/he/use/you? When/I/arrive/had/hadn’t/my/lunch/parents. They/before/had/to/the meeting/speak/her. I/that/hadn’t/see/before/was/the man/sure/I.

IV. Tìm và sửa lỗi sai (nếu có)

I had finished lunch before my parents come. By the time I had found the key, I hadn’t got into the house. Up until that moment, my younger sister never believed in love. Sunny ate dinner so she wasn’t hungry. When Bob graduated in university, he was in Thành Phố New York for 5 years. She wishes her friends didn’t go to bed so early. My boyfriend didn’t meet me when I arrived.

V. bài tập khoanh vào câu trả lời đúng nhất của thì thừa khứ đọng hoàn thành

By the time he came home, we ……. ( sleep)

A. had sleep

B.had slept

C. slept

D.have sầu sleep

I watched movie after I …….(complete) my homework.

A. have completed

B. had complete

C. had completed

D. completed

My father ……..(go) out when my sister arrived in the zoo .

A. goes

B. have gone

C. has gone

D. had gone

I ………(study) a little English before I went lớn Singapore.

Xem thêm: " Tay Cầm Chống Rung Cho Điện Thoại Giá Rẻ, Uy Tín, Chất Lượng Nhất

A. study

B. had studied

C. had study

D. have studied

Alice ________ a Vietnamese until he met Nam.

A. had never met

B. have never met

C. never met

D. never have met

Before we took a look around the shops, we …..(have) lunch.

A. had had

B. had

C. have sầu had

D. have

(where / she / live)…… before she moved lớn Shanghai?

A. Where did she live

B. Where had she lived

C. Where had she live

D. Where she had lived

Before I went lớn bed, I …….(brush) my teeth

A. have brushed

B. had brushed

C. brushed

D. brush

Before my mother came home, my brother…… (prepare) food on the table.

A. had prepared

B. have prepared

C. prepared

D. had prepare

10. If she …… (tell) me the truth yesterday, I would have sầu helped her.

A. have sầu tell

B. had told

C.to

D. tell

VI. Bài tập cải thiện thì quá khđọng hoàn thành

I was exhausted at the over of the test. I (write) ____________ for over three hours. When thieves stole my favourite leather wallet, I was really upphối. I (have) ____________ it for over five sầu years. Please step out of the truck, Mr.Đạt. Do you realise you (drive) ____________ at over 100mph? We didn’t really want khổng lồ go & see the film again. We (already see) ____________ it twice – so we said “no” & we went lớn a shopping mall instead! I arrived over two hours late to lớn the office và everyone in my company was working. Actually, they (work) ____________ for over three hours on the new project and I felt really guilty. The kitchen was full of pans when we arrived. Loan was in the kitchen & she (cook) ____________ a big meal for everyone at the tiệc ngọt. It was a bit discomfiture to arrive sầu at their house và find Linch looking so depressed. I think she (cry) ____________ before I got there. No-one even noticed when he got trang chính. They (all watch) ____________ the favorite show on television.

Đáp án chi tiết

I.

had started had lived had eaten had listened had left had finished had been had met had forgotten had studied hadn’t rained hadn’t paid hadn’t done hadn’t eaten hadn’t brought hadn’t visited hadn’t met hadn’t had hadn’t used hadn’t studied

II.

had built had not been had already done had made had put on had not ordered had learned had fallen had she phoned had not ridden

III.

The light had turned off before they got out of the office. By the time I began my work, she had left quickly. After my father finished his work, we came back trang chính. Before my brother went khổng lồ bed, he had read an interesting novel. When Linc met her best friend in Bangkok, he had joined the Ever. Cuong had translated this text before he went out last night. Had Hung used your email before he met you? When my parents arrived, I hadn’t had lunch. They had spoken to lớn her before the meeting. I was sure that I hadn’t seen the man before.

IV.

come ➔ came had found ➔ found never believed ➔ had never believed ate ➔ had eaten was ➔ had been didn’t go ➔ hadn’t gone didn’t meet ➔ hadn’t met

V.

Xem thêm: Cách Giảm Lag Khi Chơi Fifa Online 3 Không Bị Lag, Giật, Cách Chơi Fifa Online 3 Không Bị Giật Lag

B C D B A A B B A B

VI.

had been writing. had had. were driving. had already seen. had been working. was cooking. had been crying. were all watching.

Có vướng mắc hoặc thắc mắc như thế nào các bạn hãy bình luận bên dưới để chúng ta cùng dàn xếp nhé.


Chuyên mục: Giải Trí